Aviodrome - Home
    Home De Aviodrome homepage

Collectie:
Trefwoord(en):


Meerdere trefwoorden scheiden met spatie

AVIODROME Luchtfotografie Lelystad

Statutair gevestigd te Lelystad

Handelsregister Almere nr. 3417.00.00

Algemene Voorwaarden

 1. AVIODROME is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook aan eigendommen van opdrachtgever of derden ontstaan tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van bij AVIODROME in dienst zijnd personeel. Opdrachtgever zal AVIODROME vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van vorenbedoelde schade tegen AVIODROME doen gelden.
 1. AVIODROME zal niet aansprakelijk zijn voor het niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen tengevolge van overmacht. Als overmacht zal onder meer gelden oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, beperkingen van overheidswege, weersomstandigheden. Overmacht geeft AVIODROME het recht zonder dat van de zijde van de opdrachtgever aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding, de overeenkomst te beëindigen of de levertijd te verlengen.
 1. AVIODROME is te allen tijde gerechtigd, alvorens het werk (verder) uit te voeren, van de opdrachtgever te verlangen dat deze voor zijn betalingsverplichtingen een voor AVIODROME acceptabele zekerheid stelt. Weigering van de opdrachtgever om zodanige zekerheid te stellen geeft AVIODROME het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat daartoe enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en zonder dat zij tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn, onverminderd het recht van AVIODROME op volledige schadevergoeding.
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen alle betalingen geschieden in Euro’s, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, op een door AVIODROME aan te wijzen bank- of girorekening.
 1. Tot ontvangst van het gehele factuurbedrag houdt AVIODROME het eigendomsrecht van de leveringen.
 1. Het auteursrecht alsmede het publicatierecht berust (overeenkomstig de bepalingen van de Auteurswet) bij AVIODROME tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 1. Publicatie van door AVIODROME vervaardigde producten, zal uitsluitend kunnen geschieden na schriftelijke toestemming.
 1. In alle gevallen, waarin publicatie plaatsvindt, dient, zowel in het binnen- als buitenland, onder elk product van AVIODROME als bronvermelding te worden opgenomen ”Foto AVIODROME Luchtfotografie, Lelystad”. De opdrachtgever zal een gratis bewijsexemplaar aan AVIODROME toezenden.
 1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle opdrachten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Aanvullende voorwaarden

 1. De bij levering te berekenen prijzen zijn de prijzen welke vermeld zijn in de laatst verschenen prijslijst. AVIODROME kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving haar prijzen wijzigen. Indien afdrukken worden besteld, die van standaardformaten afwijken, of indien wegens militaire voorschriften moet worden afgeweken van de gebruikelijke formaten of vormen, dan zal de prijs voor het naast grotere standaardformaat, waaruit de bestelde afdrukken kunnen worden gemaakt, berekend worden. 
 1. De datum, (lever)tijd en wijze waarop de luchtfoto’s worden gemaakt, worden mede gezien de afhankelijkheid van de weersomstandigheden, het aantal, de omvang en de combinatiemogelijkheden van de in portefeuille zijnde opdrachten alsmede de geldende overheidsvoorschriften (o.a. luchtverkeersregels) uitsluitend bepaald door AVIODROME. Zij zal daarbij echter zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
 1. Negatieven blijven eigendom van AVIODROME. De opdrachtgever heeft enkel recht op overdracht van het eigendom als dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de opdrachtgever geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. Het eigendom van de foto’s blijft in ieder geval berusten bij AVIODROME en geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met AVIODROME dan ook.
 1. Indien toestemming tot gebruik van een fotografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van AVIODROME. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
 1. Het recht om in onverschillig welke afmetingen grafische, digitale of fotografische reproducties te vervaardigen van foto’s waarop AVIODROME het auteursrecht heeft, wordt niet afgestaan, behoudens in het hierna genoemde geval. Indien de opname in opdracht is gemaakt, is in de opnameprijs mede begrepen het niet-overdraagbare recht van de opdrachtgever de foto’s met gebruikmaking van cliché, als illustratie te bezigen van al zijn drukwerk c.q. van alle uitgaven over zijn bedrijf of organisatie handelende, uitgezonderd alle fotografische vermenigvuldigingen en briefkaarten en alle andere formaten afdrukken langs grafisch en/of digitale weg.
 1. Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van AVIODROME. Bij inbreuk komt AVIODROME, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij AVIODROME gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, met een minimum van € 250,00.
 1. AVIODROME is niet aansprakelijk voor schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van AVIODROME of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.